KOJI SU KRITERIJI ZA NOMINACIJU?

Tko može biti nominiran?

Nominirana može biti svaka osoba ako ispunjava sljedeće kriterije:

  • Životna dob od 15 godina na više
  • Obavljanje volonterskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)
  • Volontiranje u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice,  javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i  područne/regionalne samouprave) te u građanskim inicijativama, koji provode volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba
  • Prikupljeno najmanje 80 volonterskih sati u prvih 10 mjeseci 2022. godine,  volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja i/ili građanske inicijative na području Grada Zagreba
  • Volonterski angažman se mora protezati kroz najmanje 3 mjeseca u tekućoj  godini (uzastopnost mjeseci nije nužna)
  • Prednost u odabiru kandidata imat će volonteri koji su volontirali i prethodnih  godina

TKO MOŽE NOMINIRATI?

Predlagatelj kandidata može biti neprofitna organizacija koja je člankom Zakonom o volonterstvu definirana kao mogući organizator volontiranja (udruga, zaklada, fondacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica,  državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) te građanska inicijativa, koji provodi volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba.

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

Ako imate kandidata ili kandidatkinju za koje smatrate da bi trebali dobiti nagradu za životno djelo, kriteriji su isti kao gore navedeni uz kriterij da osoba minimalno 10 godina (ne nužno kontinuirano) volontira u jednoj ili više udruga ili građanskih inicijativa.